Zum Titel springen

Electroplanisader / Electroplanisadra AFQ

Electroplanisaders ed electroplanisadras planiseschan, calculeschan e dissegnan indrizs da current ferm e da current a bassa tensiun per edifizis. Els lavuran en biros da planisaziun e principalmain al computer.

Lavurs

Electroplanisaders ed electroplanisadras realiseschan projects d’electro-installaziun en abitaziuns, edifizis industrials e commerzials. Els elavuran plans per preprojects e plans d’execuziun per differentas, magari cumplexas installaziun sco per raits d’electricitad a current ferm, per indrizs da communicaziun sco er per sistems da segirezza, per exempel parachametgs,  u indrizs d’alarm d’incendi e d’alarm.

Els exequeschan suandantas lavurs:

Examinar ils plans da l’edifizi che vegn construì u renovà
 • mussar a l’incumbensadra soluziuns pussaivlas e cussegliar quella en connex cun l’elecziun da sistems ed apparats
 • fixar las pretensiuns da las installaziuns e las mesiras exactas resguardond las prescripziuns da segirezza
 • crear plans da distribuziun per differents sistems: per exempel per l’illuminaziun, per il stgaudament, per la telecommunicaziun, per sistems da segirezza e d’alarm, per maschinas industrialas
 • definir la lunghezza da la rait sco er la situaziun ed il dumber da las bischlas da contact e dals interrupturs
 • elavurar plans detagliads per montar, per trair en cabels e per colliar ils indrizs electrics cun agid da software da dissegnar e da design.
 • dumandar offertas per apparats  e contractar davart pretschs cun ils furniturs
 • elavurar offertas cun la descripziun da la prestaziun, da las datas tecnicas e da la valitaziun dals custs
 • examinar ils custs
Al plazzal
 • controllar e survegliar il progress da construcziun e da l’installaziun dals indris durant las differentas fasas
 • garantir ch’in project vegnia realisà tenor ils plans e resguardond ils termins, las normas e prescripziuns valaivlas
 • sa participar al plazzal a las discussiuns tranter ils represchentants da las differentas gruppas professiunalas e coordinar la lavur
 • far tests definitivs e metter en funcziun ils indrizs
 • declerar als utilisader la moda da funcziun ed il diever dals indrizs

Scolaziun

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En in biro d’inschigneria, ina firma d’installaziuns electricas u en in’ovra electrica. Tar la furmaziun en la pratica tutga era in praticum d’installaziun da 6 mais.

Furmaziun en scola

1./2. onn d’emprendissadi 1,5 dis, 3./4. onn d’emprendissadi 1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • tecnica d’elavuraziun
 • basas tecnologicas
 • documents da planisaziun e documentaziun tecnica
 • tecnica da sistems electrica
 • tecnica da communicaziun

Curs ordaifer il manaschi

Emprender ed exercitar a moda pratica la basa professiunala. 32-34 dis durant 4 onns.

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "electroplanisader / electroplanisadra AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • temp da scola obligatoric terminà
 • bunas prestaziuns en geometria, matematica, fisica
 • En tscherts manaschis è in test da qualificaziun pretendì
Pretensiuns
 • patratgar abstract-logic
 • enclegientscha tecnica
 • fitg bun’imaginaziun spaziala
 • pazienza e perseveranza
 • maniera da lavurar fitg exacta e conscienziusa
 • talent d’organisar
 • abilitad da lavurar en in team
 • buna demananza, abilitad da communitgar
 • nagins disturbis da la vesida da colurs (ins sto savair distinguer las colurs)

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas dal VSEI, dad ulteriuras federaziuns professiunalas sco era da scolas professiunalas e spezialisadas

Furmaziun da basa scursanida

Electroplanisaders/electroplanisadras pon far ina furmaziun professiunala da basa da 2 onns sco electroinstallatur AFQ, telematicra AFQ

Spezialisaziun

p.ex. manader da team d’electro cun la reconuschientscha da EIT.swiss-certificat (avant VSEI)

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal:
manader da projects electrics  planisaziun, manadra da projects electrics installaziuns e segirtad, manader da project telematica

Examen professiunal superiur (EPS)

cun certificat professiunal federal:
expert d’electro installaziuns e da la segirtad dipl. , experta da l'electroplanisaziun dipl., telematicher dipl.

Scola spezialisada superiura (SSS)

curs da furmaziun en il champ spezial da tecnica, p.ex. tecnicista diplomada (SSS) electrotecnica u tecnicist diplomà (SSS) en tecnica d’edifizis

Scola auta spezialisada (SAS)

p.ex. Bachelor of Science (SAS) en electrotecnica u  en energia da la tecnica d’edifizis. Tut tenor scola auta speziala valan differentas cundiziuns d’admissiun.

Cundiziuns da lavur

Electroplanisaders ed electroplanisadras  lavuran en biros d’inschigneria, firmas d’installaziun electrica ed en ovras electricas.  Els collavuran stretgamain cun inschigneras e tecnicists, sin il plazzal era cun electroinstallaturas e miradurs. Las persunas da professiun lavuran en il biro da planisaziun, ma era sin il plazzal, nua ch’ellas surveglian e controllan las lavurs.

Cun experientscha da lavur creschenta pon els surprender posiziuns da cader, per exempel sco manadra d’in biro da planisaziun u sco manader da project. Cunquai che las electro installaziuns vegnan adina pli impurtantas en las tut ils geners d’edifizis èn las persunas dal fatg dumandadas sin il martgà da lavur.

Ulteriuras infurmaziuns

EIT.swiss
8000 Zürich
Tel: +41 44 444 17 17
URL: www.elektriker.chberufsberatung.ch