?global_aria_skip_link_title?

Logisticher / Logisticra AFQ

Logistichers e logisticras AFQ transportan, deponan e repartan rauba. Els lavuran d'ina vart en deposits tar manaschis da servetsch, da commerzi u da la producziun, e da l'autra vart en centers da brevs e pachets, en la distribuziun da la posta, sin staziuns da la viafier e terminals.

Lavurs

Logistichers e logisticras AFQ enconuschan l'entira chadaina da process e reageschan tras quai adequatamain ad irregularitads. Els garanteschan auta qualitad e rentabilitad da lur process da lavur,  sa tegnan vid las perscripziun da la protecziun da sanadad e da l'ambient, resguardan las reglas per la segirezza da lavur e fan stim ad auta effizienza d'energia e resursas.

En il champ da la distribuziun furneschan logistichers e logisticras AFQ cunzunt cun scooters u autos da furniziun las spediziuns als clients. Las persunas da professiun han contact quotidian cun lur clientella e cusseglian quella en connex cun servetschs e products da lur manaschi. Els retiran er furniziuns da clients spediturs e preparan quellas per l'assortida manuala u maschinala. Els assorteschan las spediziuns tenor criteris fixads ed organiseschan la furniziun da talas. Latiers resguardan els la sort da spediziun, l'adressat, il med da transport, la destinaziun ed il termin fixà.

En la sparta deposit controlleschan logistichers e logisticras AFQ deposits da rauba ed optimeschan il diever da tals. Els prendan encunter la rauba controlleschan ella e  cudescheschan ils bains el sistem da computer. Cun agid da vehichels ed apparaturas cumplexas da transport assorteschan u magasineschan els la rauba a moda adattada. Survegnan els in'empustaziun, preparan els la rauba per la spediziun, la pacheteschan ed etichetteschan. Lura scrivan els ils documents da furniziun e chargian ils vehichels cumpetentamain ed a moda segira. Ultra da quai controlleschan els regularmain ils inventaris dal deposit.

Logistichers e logisticras AFQ en il champ dal traffic lavuran cunzunt sin staziuns da la viafier. En il servetsch da viafier furman els trens da persunas e trens da vitgira cun als accuplar e decuplar ed als uschia preparar per il proxim viadi. Tar tut quai stattan els en contact cun il locomotivist u la locomotivista per func e resguardan strictamain las prescripziuns da segirezza. Ultra da quai chargian e stgargian els trens e camiuns surpiglian lavurs en deposits da fabricas d’industria.

En tut ils champs differents utiliseschan logistichers e logisticras AFQ il computer e scanner. Els registreschan uschia la rauba, exequeschan controllas da l’inventari, planiseschan cun simplas calculaziuns l’administraziun dal deposit, elavureschan statisticas, redigian empustaziuns e confirman la distribuziun da la spediziun.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 9.11.2015 (stadi dal 1-1-2018)

Durada

3 onns

Direcziuns

 • deposit
 • distribuziun
 • traffic

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da distribuziun, interpresa da transport ubain en in deposit (praticums èn pussaivels en auters secturs)

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • enconuschientschas professiunalas: procuraziun, producziun, distribuziun, dismessa, deposit, communi-caziun / informatica, transport, segirezza / ambient, servetsch da clients
 • enconuschientschas dal rom: tenor la direcziun

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "logisticher / logisticra AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada cun pre-tensiuns mediocras u autas
Pretensiuns
 • enclegientscha pratica
 • inschign manual
 • talent d’organisar
 • fidadadad e senn da responsab-ladad
 • autonomia
 • perseveranza ed abilitad da sa concentrar
 • plaschair vi dal contact cun carstgauns
 • conscienza da servetschs
 • sanadad robusta

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas professiunalas e scolas spezialisadas, da la Schweiz. Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik SVBL e dad autras associaziuns professiunalas

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: logisticher / logisticra, spezialist / spezialista da logistica, disponent / disponenta da transport e logistica

Examen professiunal superiur (EPS)

logisticher / logisticra cun certificat federal, p.ex. manader diplomà / manadra diplomada da logistica, Supply Chain manager diplomà, Supply Chain managera diplomada, manader da manaschi diplomà / manadra da manaschi diplomada transport e logistica

Scola spezialisada superiura (SSS)

tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS process d’interpresas, approfundaziun logistica

Scola auta spezialisada (SAS)

Bachelor of Science (SAS) d’economia da manaschi, Bachelor of Science d’inschigneria d’economia

Cundiziuns da lavur

Logistichers lavuran en partiziuns da logistica da manaschis da producziun, en centers da distribuziun da grondas interpresa dal commerzi da detagl, tar servetschs da logistica, en interpresas da distribuziun e tar servetschs da pachets. Emploiaders impurtants èn la posta e las VFF. Logistichers che lavuran en la direcziun distribuziun lavuran or en il liber da tutt’aura. Tut tenor sectur e lieu da lavur po il temp da lavur esser irregular ed era ina lavur en squadras è pussaivla.

Ulteriuras infurmaziuns

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik SVBL
Rigistr. 2
5102 Rupperswil
Tel: 058 258 36 00
URL: www.logistiker-logistikerin.ch
URL: www.svbl.ch
berufsberatung.ch