?global_aria_skip_link_title?

Planisader / Planisadra da tecnica d’edifizis da stgaudament AFQ

Planisadras e planisaders da tecnica d’edifizis da stgaudament planiseschan e calculeschan indrizs da stgaudament. Els dissegnan plans, surveglian la montascha e mettan en funcziun ils indrizs.

Lavurs

La glieud passenta bler temp en edifizis. Cun la planisaziun e la calculaziun d’indrizs da stgaudament e d’installaziuns termicas guardan planisadras e planisaders da tecnica d’edifizis da stgaudament che localitads serradas vegnian stgaudadas a moda agreabla.

Per ina construcziun nova u ina reconstrucziun sclereschan planisaders da tecnica d’edifizis da stgaudament l’emprim las pretensiuns che l’indriz sto ademplir. En collavuraziun cun architects, inschigners ed ils patruns da construcziun projecteschan els l’indriz da stgaudament che correspunda als giavischs da la clientella e che respecta las cundiziuns architectonicas. Per pudair planisar optimalmain ston els enconuscher las funcziuns da differents sistems da stgaudament. Latiers tutgan stgaudaments da locals, pumpas a chalur u stgaudaments a distanza. Els erueschan purtaders d’energia adattads e controlleschan il diever d’energias regenerablas sco implants solars. Lur finamira è da planisar indrizs da stgaudament che spargnan energia e ch’èn favuraivels a l’ambient. Latiers resguardan els las prescripziuns legalas, p. ex. en connex cun las energias regenerablas.

Planisaders da tecnica d’edifizis da stgaudament calculeschan ils custs da l’indriz ed elavuran offertas. Sche lur manaschi survegn l’incumbensa d’installar in indriz termic, fan ils planisaders tut las calculaziuns ch’èn necessarias per la realisaziun. Suenter dissegnan els ils plans detagliads per la producziun e la montascha dals indrizs. Quels servan al persunal da montascha sco basa da lavur. Ils planisaders da tecnica d’edifizis da stgaudament fan ils plans u cun programs da computer (CAD) u als dissegnan a maun.

Planisaders da tecnica d’edifizis da stgaudament lavuran plinavant savens direct sin plazzals, nua ch’els discurran davart ils detagls cun il persunal da montascha, cun architects u cun ils patruns da construcziun. Per che las lavurs da montascha procedian senza difficultads, fan els glistas da material, empostan il material tar ils furniturs, surveglian ils termins ed observan las prescripziuns per la protecziun cunter incendis. En il mintgadi da lavur protegian els lur atgna segirezza e sanadad. Els mettan en funcziun ils indrizs installads e controlleschan, sch’els funcziunan. Ultra da quai scrivan els instrucziuns per l’utilisaziun segira dals indrizs termics.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 6-10-2009

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi per indrizs da stgaudament u en in biro d’inschigneria per tecnica da construcziun; pratica en il magasin, en il lavuratori e sin il plazzal (almain 3 mais)

Furmaziun en scola

1 di l’emna a la scola professiunala (cumplettà cun curs da bloc)

Roms professiunals

 • organisaziun dal manaschi
 • persistenza
 • segirezza da la lavur e protecziun cunter incendis
 • matematica
 • material da fabricaziun
 • basa da la chemia e da la fisica
 • terminologia e dinamica dals fluids
 • electrotecnica
 • mesirar – controllar – reglar, tecnica da construcziun e d’edifizis
 • process da planisaziun
 • indrizs da stgaudament

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "planisader / planisadra da tecnica d’edifizis da stgaudament AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
 • bunas prestaziuns en geometria, matematica, fisica
Pretensiuns
 • plaschair da dissegnar tecnicamain, a maun u al computer
 • interess per process fisicals
 • sentiment per detagls tecnics
 • enclegientscha per colliaziuns abstractas
 • moda da lavurar exacta e conscienziusa
 • talent d’organisar
 • plaschair da contact ed abilitad da communitgar, p.ex. lavur en il team e talent da contractar

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da centers da furmaziun  da suissetec e da scolas professiunalas

Furmaziun da basa scursanida

en il champ professiunal "planisaziun da tecnica d’edifizis": planisader / planisadra da tecnica d’edifizis ventilaziun AFQ u planisader / planisadra da tecnica d’edifizis sanitar AFQ

Examen professiunal (EP)

manader / manadra da project en tecnica d’edifizis cun certificat professiunal federal, cussegliader energetic / cussegliadra energetica edifizis cun certificat professiunal federal

Scola spezialisada superiura (SSS)

tecnicist / tecnicista dipl. tecnica d’edifizis

Scola auta spezialisada (SAS)

Bachelor of Science (SAS) en tecnica d’edifizis

Cundiziuns da lavur

Planisaders da tecnica d’edifizis da stgaudament en manaschis per installaziuns da stgaudament u en biros d’inschigneria da la tecnica da construcziun.

La purschida da plazzas d’emprendissadi è buna. Per onn vegnan scolads en Svizra var 120 emprendists.

Planisaders da tecnica d’edifizis scolads èn tschertgads sin il martgà da lavur. Els chattan il pli senza problems ina plazza da lavur.

En la tecnica d’edifizis vegnan adina puspè introducids novs materials, novs sistems e novas prescripziuns, p.ex. en connex cun la minergia. Quai pretenda ina furmaziun supplementara regulara.

Ulteriuras infurmaziuns

Uniun da la tecnica d’edifizis da la Svizra e dal Principadi da Liechtenstein (suissetec)
Auf der Mauer 11
Chascha postala 1768
8021 Turitg
Tel: 043 244 73 00
URL: www.suissetec.ch

Revistas professiunalas:
"HK-Gebäudetechnik"
"Planer + Installateur"berufsberatung.ch