?global_aria_skip_link_title?

Spezialist / Spezialista da qualitad en microtecnica AFQ

Spezialists e spezialistas da qualitad en microtecnica controllan e surveglian la producziun da tocca pitschna che vegn producida en l'industria dad uras, en la tecnica medicinala ed auters manaschis da la tecnica fina. Els dovran e sviluppan meds per la controlla da qualitad.

Lavurs

Manaschis industrials da microtecnica produceschan tocca che mesira mo paucs millimeters u micrometers. Quella tocca fitg pitschna vegn per exempel duvrada sco cumponenta dal mecanissem u da la chascha d'ina ura, sco implantats dentals u elements da protesas en la tecnica medicinala,  sco cumponentas electricas tar products da la telecommunicaziun u en la robotica. Spezialistas da qualitad en microtecnica èn responsablas che las autas pretensiuns da precisiun vegnian ademplidas.

Spezialists da qualitad en microtecnica controllan schebain criteris externs ed interns, specificaziuns, standards e normas vegnan applitgads e resguardads durant la producziun. Uschè procuran els ch'ils products fabritgads correspundan a las aspectativas da la clientella (?). Per mesirar la qualitad preparan els differents apparats da mesirar e controllan, sche quels èn giustads correctamain.  Per realisar mesiraziuns precisas dovran els apparats da mesirar usitads ed automatisads. Els fan protocols da controlla sco plans da provas da controlla e registreschan datas statisticas. Els documenteschan lur lavur. Suenter la finiziun da la controlla da qualitad infurmeschan els ils secturs da lavur pertutgads e cusseglian, sch'i dat pussaivladads da meglierar ils process da lavur.

En ils lavuratoris èn spezialistas da qualitad en microtecnica adina en contact cun auters umans e fan part da teams multidisciplinars. Ellas n'èn betg mo las persunas da contact d'incumbensaders sco inschigneras u manaders da projects mabain er d'executurs sco la direcziun da la producziun, ils dissegnaders da microtecnica u las micromecanistas.

Ellas collavuran stretgamain cun ils responsabels per la qualitad dal manaschi per meglierar e per optimar andaments e process. Ellas gidan a definir novs standards da qualitad e prendan part activamain a la tschertga da soluziuns dal problem.

Cunquai che las tecnologias sa midan cuntinuantamain sin lur champ professiunal, sa perfecziuneschan ils spezialists da qualitad en microtecnica d'in cuntin. Els resguardan tar tut lur lavurs las prescripziuns da la segirezza da lavur e da la protecziun da la sanadad e da l'ambient.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 20-01-2020

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

Ils emprendists e las emprendistas frequentan lur furmaziun pratica en ina scola a temp cumplain u en manaschis da la branscha da microtecnica u dad uras.

Furmaziun en scola

2 dis per emna (1. onn d'emprendissadi), 1 di per emna (2. fin 4. onn d'emprendissadi) en la scola professiunala ubain 1. e 2. onn d'emprendissadi en ina scola a temp cumplain e durant il 3. e 4. onn d'emprendissadi en in manaschi.

Roms professiunals

 • Realisaziun d'ina controlla da qualitad
 • Optimaziun cuntinuada da products e process
 • Management da project sin il champ da la qualitad
 • Micromecanica
 • Dissegn
 • Tecnica da mesirar
 • Curs ordaifer il manaschi

  Emprender ed exercitar en la pratica las basas professiunalas

  Maturitad professiunala

  Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

  Diplom

  Attestat federal da qualificaziun "spezialist / spezialista da qualitad en microtecnica AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola obligatorica terminada cun pretensiuns mesaunas u grondas
 • examen d'admissiun en il manaschi u en la scola professiunala
Pretensiuns
 • patratgar logic e metodic
 • abilitad d'analisa e da sintesa
 • talent matematic
 • interess per la micromecanica
 • gronda abilitad da lavurar en in team
 • abilitad da communitgar
 • interess per novas tecnologias

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas spezialisadas e da scolas professiunalas

Examen professiunal (EP)

Spezialist / spezialista da process cun certificat professiunal federal u commerziant tecnic / commerzianta tecnica cun certificat professiunal federal

Examen professiunal superiur (EPS)

Maister / maistra d’industria

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS microtecnica (furmaziun vegn mo purschida per franzos), tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS construcziun da maschinas (approfundaziun tecnica da construcziun u tecnica da producziun)

Scola auta spezialisada (SAS)

p.ex. Bachelor of Science (SAS) en microtecnica, Bachelor of Science (SAS) en tecnica da maschinas

Cundiziuns da lavur

Spezialists e spezialistas da qualitad en microtecnica pon lavurar en divers secturs e chattan engaschaments en tut ils secturs da l’industria che produceschan instruments d’auta precisiun ( industria d’uras, optica, robotica, aviatica, informatica u telecommunicaziun).

Cun experientscha da lavur adequata pon els er surpigliar posiziuns da responsabladad, sco per exempel sco schef ni scheffa dal team u sco commerziants tecnics.

La microtecnica è ina branscha cun grond avegnir che survegn adina dapli muntada. Micromecanists e micromecanistas ch'en pronts da sa furmar vinavant han bunas schanzas sin il martgà da lavur. Las paucas plazzas d’emprendissadi en l’industria èn situadas en la regiun, nua ch’i vegnan producidas uras, pia tranter Genevra e Schaffusa.

Ulteriuras infurmaziuns

Associaziun svizra dals patruns da l'industria dad uras
Avenue Léopold-Robert 65
Chascha postala
2301 La Chaux-de-Fonds
Tel: +41 32 910 03 83
URL: www.berufe-uhrentechnik.chberufsberatung.ch