?global_aria_skip_link_title?

Spezialist / Spezialista dad ICT AFQ

Spezialists e spezialistas dad ICT configureschan apparats dal utilisader final, segireschan la funcziun da tals e sustegnan utilisadras ed utilisaders en l'applicaziun dils meds dad ICT. Els lavuran en manaschis da servetsch, industria e commerzi.

Lavurs

Spezialists dad ICT installeschan e configureschan ina vasta paletta dad apparats  dad ICT per l'utilisader final, els segireschan la funcziun da las structuras en la rait ed instrueschan utilisadras ed utilisaders en l'applicaziun. Basegns da la clientella percorschan els spert e tractan la dumonda sin fundament dal 1st e 2nd level da support. Latiers dovran els process definids ed il management da problems a moda cumpetenta.

Spezialists dad ICT instrueschan e sustegnan utilisadras ed utilisaders el diever cun ils meds dad ICT e l'applicaziun da standard. Els elavureschan supplementarmain manuals per utilisaders e glistas da controlla. Cun la clientella, respectivamain cun las utilisadras ed ils utilisaders, èn els en contact direct. La collavuraziun cun persunas dal fatg pretenda in'auta cumpetenza sociala.

Cun lur vastas lavurs garanteschan spezialists dad ICT il diever optimal dils differents meds dad ICT en lur manaschi. Els enconuschan svelt ils giavischs e las dumondas da lur clientella, respectivamain da las utilisadras ed ils utilisaders e tschertgan propostas per ina soluziun che mainan a la finamira. Els lavuran en manaschis da servetsch, industria e commerzi u en l'administraziun uffiziala e pon far diever da lur lavur intern el manaschi ni era tar ina interpresa da servetsch externa.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 24-11-2017

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En ina fatschenta da servetsch, industria u commerzi ubain en l'administraziun

Furmaziun en scola

A la scola professiunala, 1 fin 2 dis per emna

Roms professiunals

  • Installar, metter en funcziun e mantegnair apparats dad ICT per il utilisader final
  • Segirar la funcziun da apparats connectads dad ICT per il utilisader final
  • Reglar lavurs da support dad ICT

Curs ordaifer il manaschi

4 curs à 6 dis, tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun «Spezialist / Spezialista dad ICT AFQ»

Premissas

Furmaziun preliminara
  • scola populara terminada
  • bunas prestaziuns en ils roms da las scienzas natiralas e matematica
Pretensiuns
  • patratgar abstract logic
  • abilitad da lavurar en in team
  • moda da lavurar sistematica
  • senn per prestaziun da servetsch
  • abilitad d'organisar

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas d’associaziuns professiunalas, da scolas autas e spezialisadas e da differentas associaziuns professiunalas sco er da furniturs da software e hardware

Examen professiunal (EP)

Cun il certificat professiunal federal: Sviluppader/ra d'applicaziuns dad ICT, Tecnicist/a da sistem e rait dad ICT, Informaticher/ra economic, mediamaticher/ra

Examen professiunal superiur (EPS)

Manager/ra dad ICT dipl., Security Expert/a dad ICT dipl.

Scola spezialisada superiura (SSS)

Curs da furmaziun sin il sectur spezial d'informatica, p. ex. informaticher/ra SSS, tecnicist/a d'informatica SSS ed auters

Scola auta spezialisada (SAS)

Studis el champ spezial d'informatica, p.ex. bachelor (SAS) en informatica, bachelor (SAS) en l'informatica economica

Cundiziuns da lavur

Spezialists dad ICT lavuran en fatschentas da servetsch, industria ni commerzi ubain en l'administraziun uffiziala. Perquai che la digitalisaziun sa fa valair pli e pli en ils secturs da lavur e da la vita èn spezialists dad ICT glieud da professiun tschertgada. Els contribueschan in'impurtanta part per las sfidas en l'economia, la societad ed igl ambient. L'entira branscha dad ICT è influenzada tras svilup cuntinuà ed innovaziun. Per ils spezialists dad ICT èsi indispensabel da sa perfecziunar cuntinuadamain per restar da tut temp actuals.

Ulteriuras infurmaziuns

Formaziun dad ICT Svizra
Aarbergergasse 30
3011 Berna
Tel: 058 360 55 50
URL: www.ict-berufsbildung.chberufsberatung.ch